นิเทศฯ จุฬาฯ ปรับหลักสูตร ป.โท
ตอบรับรูปแบบใหม่ของสังคมการสื่อสาร

 
   
               คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปรับหลักสูตรปริญญาโทใหม่
ปีการศึกษา 2553 เน้นเนื้อหาหลักสูตรที่มีความล้ำสมัย ยืดหยุ่น หลากหลาย และเลือก
เรียนได้ตามต้องการ โดยบูรณาการหลักสูตรเดิมที่มีอยู่ เพื่อสอดรับกับสังคมปัจจุบันที่
สื่อต่างๆ ถูกนำมาหลวมรวมให้เป็นสื่อเดียวกัน
 
             หลักสูตรใหม่นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ออกแบบบนฐานความคิดของศาสตร์
และการประยุกต์ใช้การสื่อสารที่สอดคล้องกับปัจจุบัน และเตรียมพร้อมสำหรับการสื่อสาร
ในสังคมอนาคต          โดยแผนการเรียนมีความยืดหยุ่น ให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียน
ได้ตามต้องการ รายวิชามีความหลากหลาย สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน
เนื้อหาวิชามีความล้ำสมัย ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารและสังคม
 
             หลักสูตรใหม่นี้ แบ่งออกเป็น 2 แผนการศึกษา ประกอบด้วย
 
แผนเน้นวิชาการ 5 กลุ่มวิชา เปิดสอนในเวลาราชการ ได้แก่
 
             1.กลุ่มวิชาวารสารและสารสนเทศ
             2.กลุ่มวิชาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ
             3.กลุ่มวิชาการสื่อสารผ่านสื่อและวาทนิเทศ
             4.กลุ่มวิชาการสื่อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
            5.กลุ่มวิชาการสื่อสารเชิงสุนทรียะและบันเทิงคดี
 
และ แผนเน้นวิชาชีพ 3 กลุ่มวิชา เปิดสอนนอกเวลาราชการ ได้แก่
 
            1.กลุ่มวิชาผลิตข่าวและสารคดี
            2.กลุ่มวิชาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ
            3.กลุ่มวิชาสื่อสารการแสดงและสื่อบันเทิง
 
             ทั้งนี้ จะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2552 โดยสามารถดาวน์โหลด
ใบสมัครได้ที่ www.grad.chula.ac.th  และติดตามข่าวสารการรับสมัครที่เว็บไซต์
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.commarts.chula.ac.th
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวหลักสูตร ได้ที่ คุณสุภา หลายคงคา และ
คุณเอมอร ศรีสุวรรณ โทรศัพท์ 0-2218-2155 และ 0-2218-2178
 
 
7 ตุลาคม 2552
 
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
น.ส. คัทลียา ตันฑ์มานะธรรม (แคท) โทร. 086-907-6926
อีเมล์ : macommarts.cu.news@gmail.com

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

น่าสนใจใช่ไหมละคะ ? ใครสนใจอยากเรียนก็ลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บนะค่ะ ^^ เราเรียนปริญญาตรีอยู่ที่นี้คะ

 แล้วก็คิดจะต่อโทที่นี้เหมือนกันในแผนกเน้นวิชาชีพ แต่เห็นเพื่อนบอกว่าต้องมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน 1 ปี ด้วย และก็สอบอิงไรงี้ด้วย ไงก็ลองไปดูในเว็บนะคะ ! 

Comment

Comment:

Tweet